דף הבית   >   קורסים בגישור   >   פרקטיקום בגישור-התנסות מעשית

פרקטיקום בגישור-התנסות מעשית - סילבוס

פרקטיקום בגישור-התנסות מעשית
התכנית מותאמת לקבוצת למידה קטנה ואינטנסיבית, עם שני מדריכים. עיקר הלמידה מבוצע בדרך של התנסות וצפייה בגישורים, ניתוח שלהם וקבלת משוב מהמגשרים ומהמדריכים.

התכנים שיועברו במסגרת הקורס:

 • סדנת מבוא - הכרת התכנית והמסגרת שבה היא מתקיימת, ורענון תכני קורס הגישור הבסיסי. למגשרים שאינם עורכי דין תינתן גם השתלמות קצרה על בית המשפט לתביעות קטנות.
 • סדנה למתן משוב ולקבלתו.
 • סדנה בנושא הסדר גישור- דיון במאפייניו המיוחדים של הסדר גישור ובניסוחו, תוך הבחנה בין מגשר שהוא עורך דין לבין מגשר שאינו עורך דין.
 • סדנת תיאום - סדנת הכנה ותרגול לקראת התנסות המגשרים בצירוף בעלי הדין להליך הגישור.
 • סדנת תוכן - הכרת עולם התוכן של הסכסוכים בבית המשפט לתביעות קטנות.
 • סדנת חוק ומשפט - קריאה והכרות עם חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סעיפים 79א עד 79ד והתקנות מכוחם: תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 ותקנות בתי המשפט (מינוי מגשר), התשנ"ו-1996 וכן פרק ז1 לתקנות סד"א התשמ"ד. 

התנסות מעשית (פרקטיקום גישור) במסגרת הקורס:

 • צפייה: כל מגשר יצפה ב-6 הליכי גישור מלאים לפחות, ויתעד אותם, תוך כדי הצפייה, לצורך מתן משוב. הצפייה      הראשונה תהיה בגישור שינוהל על ידי המדריכים.
 • כל מגשר ייתן משוב על בסיס התיעוד שערך, וישתתף בדיון על כל הליכי הגישור בהם צפה.
 • כל מגשר יתעד 2 הליכי גישור לפחות, בהם צפה, בסמוך לאחר הצפייה.
 • כל מגשר יקבל משוב ממדריך על 2 הליכי גישור שאותם תיעד כצופה בסמוך לאחר הגשת התיעוד.
 • צירוף בעלי הדין להליך הגישור  ("תיאום התיקים"):
       * כל מגשר יתנסה בצירוף בעלי דין להליך הגישור ב-4 תיקים לפחות. שתי ההתנסויות הראשונות ייערכו בנוכחות מדריך/מתאם.
       * כל מגשר יתעד את ההתנסות בצירוף בעלי דין להליך הגישור, בסמוך לאחר ההתנסות ב-2 תיקים בהם המדריך לא צפה.
 • כל מגשר יקבל משוב ממדריך על צירוף בעלי דין להליך הגישור, בסמוך לאחר הגשת התיעוד, בהתבסס על התיעוד שערך ב-2 תיקים לפחות.
 • ניהול הליכי הגישור:
       *כל מגשר ינהל 6 הליכי גישור לפחות, אך לא יותר מ-8 הליכי גישור.
       * ההתנסות הראשונה תיעשה לצד המדריך. ההתנסויות האחרות יעשו במשותף עם משתתף      נוסף בתכנית.
       * כל מגשר יקבל משוב ממדריך על כל אחד מהליכי הגישור שבהם התנסה כמגשר.
       * כל מגשר ישתתף בדיון בסוגיות הקשורות להליכי הגישור בהם התנסה כמגשר.
       * כל מגשר ישתתף בדיון בשאלות אתיות שיעלו מהליכי הגישור בהם התנסה כמגשר.
  * כל מגשר יתעד 2 הליכי גישור לפחות בהם התנסה כמגשר בסמוך לאחר ההתנסות.
  * כל מגשר יקבל משוב ממדריך על תיעוד הליך הגישור בו התנסה, בסמוך לאחר הגשת התיעוד, בשני תיקים לפחות.

לימודים תיאורטיים

 • כל מגשר יקרא 10 מאמרים מקצועיים לפחות לפי חוברת המאמרים שתינתן בתחילת הקורס.
 • כל מגשר יכין סקירה בכתב  של מאמר אחד לפחות.
 • כל מגשר יציג מאמר אחד לפחות במסגרת מפגשי הלמידה.
 • כל מגשר ישתתף במפגשי למידה שיעסקו בשאלות העקרוניות העולות מכל המאמרים שקרא. ההתייחסות למאמרים תיעשה על רקע הליכי הגישור בתכנית, ובהתבסס על סקירה בכתב שערכו המגשרים.
השאירו פרטים ונשוב אליכם